Freethems ändamål


Freethem vill verka för att förebygga människohandel för sexuella och andra ändamål. Detta innefattar opinionsbildning och främjande av en attitydförändring i frågor som berör all slags människohandel, prostitution, pornografi, sex som självskade-beteende, tvång till tiggeri, arbetsexploatering och organhandel. Vi vill att hela Sverige ska veta vad människohandel är!

.

 

Freethem vill vara en plattform för ungas engagemang, så att man på sitt egna, kreativa sätt ska kunna berätta för sin omgivning om människohandeln och hur den ter sig i Sverige idag. Freethem uppmuntrar ungas initiativtagande, samhällsengagemang och deltagande i det demokratiska föreningslivet. För att vi bryr oss om imorgon!

.

 

Genom att upplysa, informera, utbilda och aktivera så hoppas Freethem kunna verka för en ökad medvetenhet om de frågor som organisationen driver. Vad gäller det långsiktiga arbetet i syfte att förebygga handel med människor, så blir goda relationer och samarbeten med andra aktörer centralt. Freethem brinner för att inspirera till en positiv attitydförändring, för att på lång sikt kunna förebygga efterfrågan på bl a sexköp, pornografikonsumtion och orättvist producerade varor. Konsumentansvaret är nyckeln till förändring!