Sverige behöver minst två poliser i varje län vars primära uppgift är att lagföra misstänkta köpare av sexuella tjänster samt identifiera minderåriga i prostitution. Regeringen behöver se över detta förslag så fort som möjligt. För en regering som värnar om barn och ungas hälsa samt de grundläggande fri- och rättigheterna bör detta vara av högsta prioritet. #leveltvå


Prostitution medför enorma skadeverkningar – både för samhället och individen. Vi vet att både köpare och säljare tar skada. I ett jämställt modernt samhälle måste vi göra allt vi kan för att förebygga prostitution. #leveltvå


En överväldigande majoritet av de som prostitueras har tidigare utsatts för sexuella övergrepp. Sambanden mellan sexuella övergrepp i barndomen och prostitution i vuxenlivet går inte att ignorera. #leveltvå


En överväldigande majoritet av de som prostitueras drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på lik linje som krigsveteraner och personer som utsatts för tortyr. #leveltvå


Inte sällan kan ett sexuellt självskadebeteende ligga till grund för prostitutionen. #leveltvå


Sexköpslagen har varit effektfull i arbetet med att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Efter lagens införande kunde
vi se en positiv attitydförändring där färre personer än tidigare uppgav att de gett ersättning mot sex. #leveltvå


Förutom problematik så som fattigdom och arbetslöshet så är det framförallt efterfrågan som driver prostitution och människohandel för sexuella ändamål. #leveltvå


Människohandel för sexuella ändamål ter sig som prostitution. Prostitution drivs av efterfrågan på sexuella tjänster. Därför behöver vi motverka efterfrågan. #leveltvå


Den statliga utvärderingen från 2010 slår fast att sexköpslagen inte är orsaken till att den främsta arenan för prostitutionen numera är internet. Varför prostitution existerar på nätet har helt enkelt med nätets utveckling att göra. #leveltvå


Sexköpsbrott är ett spaningsbrott; om vi inte letar, så hittar vi det inte. Därför behövs mer resurser till polisen så att de kan bedriva ett aktivt spaningsarbete. När det tillsätts resurser ger detta faktiska utslag i brottsstatistiken. #leveltvå


Stockholmspolisens prostitutionsgrupp med specifikt avsatta resurser har varit oerhört framgångsrik. En sådan prostitutionsgrupp behövs i varje region i hela landet. #leveltvå


Prostitution medför ett oerhört lidande för de involverade. Trots detta har de flesta städer i Sverige inte specifikt avsatta resurser för att motverka detta. Både i Malmö och Göteborg har polisen, på grund av omprioriteringar, till och med fått minskade resurser. #leveltvå


2000 euro. Så mycket kostar en människa. I 2014 gick Göteborgspolisen ut i media och berättade att människor kunde köpas i Göteborg. Med syftet att låta köparen av dessa människor bestämma deras livsöden skulle samtliga ombord på båten säljas för 2000 euro vardera. #leveltvå


Människohandel för sexuella ändamål ter sig som prostitution. Människohandel är processen, prostitution är resultatet. Detta samband slås även fast i regeringens handlingsplan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. #leveltvå


Våldtäkt, missbruk, våld och hot. Personer i prostitution vittnar om alla dessa saker och mer. #leveltvå


En vanlig fråga från sexköpare till personer i prostitution är om de kan tänka sig imitera det som sexköparen sett i pornografi. Ofta är det sådant som sexköparens partner inte vill ställa upp på. #leveltvå


Sexköpslagen kriminaliserar köp av sex, inte försäljning. Detta är viktigt därför att det handlar om att inte lägga ytterligare börda på den som redan är utsatt. #leveltvå


Sexköpslagen eller varianter av den har spridits till flera andra länder. Och den fortsätter vara av stort intresse för de länder
som ännu inte kriminaliserat sexköp. #leveltvå


Efterfrågan på prostitution bidrar till människohandel. När människor är beredda att ge ersättning för sex skickar detta en signal till människohandlare att sexhandel är en lönsam verksamhet att engagera sig i. #leveltvå


Europaparlamentet slog 2014 fast att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att minska efterfrågan på sexuella tjänster genom att adoptera Sveriges sexköpslag. Resolutionen säger att Sveriges approach är det bästa sättet att minska prostitution och människohandel för sexuella ändamål. #leveltvå


Sexköpslagen är ett av polisens främsta verktyg för att gripa misstänkta köpare av sexuella tjänster, identifiera minderåriga i prostitution och även upptäcka människohandel. #leveltvå


Varken allmänheten eller de inblandade aktörerna i prostitution; köpare, säljare och människohandlare är särskilt benägna att anmäla. Polisen behöver därför mer resurser för att kunna bedriva ett aktivt spaningsarbete. #leveltvå


På grund av resursbrist inom polisen leder ibland konkreta tips om barn som säljs i prostitution inte till vidare åtgärder. Detta är allvarligt med tanke på brottets grova karaktär. #leveltvå


I Göteborg har situationen eskalerat, där Göteborgspolisens människohandelssektion vittnat om de negativa konsekvenserna som nerläggningen av deras sektion fått. Människohandlare ges mer eller mindre fri tillång till Göteborgs gator. #leveltvå


Prostitution är inte bara ett storstadsfenomen. Den förlegade synen på detta speglas i hur resursfördelningen ser ut. Sverige behöver anpassa polisens resursfördelning efter det faktum att varje stad i Sverige, framförallt på grund av nätet, numera berörs av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. #leveltvå