Varför

Sexköpsbrott är ett så kallat spaningsbrott vilket innebär att berörda myndigheter (polisen) aktivt behöver bedriva spaning för att kartlägga sexköpsbrott och komma åt problematiken. Förenklat kan man säga att om polisen inte letar efter misstänkte köpare av sexuella tjänster och minderåriga i prostitution, kommer dessa heller inte att hittas. De inblandade aktörerna i prostitution, d.v.s. köpare av sexuella tjänster, personer i prostitution, kopplare och människohandlare, är ofta inte särskilt benägna att anmäla de olagliga aktiviteterna. Därför krävs specifikt avsatta resurser och ett aktivt spaningsarbete från polisens sida för att gripa och lagföra personer misstänkta för köp av sexuella tjänster för att förhindra att fler drabbas. 

Vi vet med säkerhet att prostitution inte är ett storstadsfenomen, utan en företeelse som tar sig uttryck i hela landet. Med teknikens utveckling har en stor del av prostitutionen dessutom flyttats till nätet. Sverige behöver anpassa polisens resursfördelning efter det faktum att varje svensk stad numera berörs av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Syftet med kampanjen är att föreslå mer resurser till polisen; minst två poliser i varje polisregion vars primära uppgift är att gripa misstänkta köpare av sexuella tjänster samt identifiera minderåriga i prostitution. #leveltvå betyder att vi levlar upp. Samtidigt som vi ser tillbaka på Sveriges insatser så här långt med stolthet, inser vi också att det nu är dags för nästa steg.