Stadgar

Freethem är en fristående, ideell organisation med årsmötet som högsta beslutande organ. Följande styrelse valdes vid föregående årsmöte 2017-05-20.

Maria Ahlin, Uppsala
Elin Willinder, Stockholm
Amanda Frankner, Jönköping
Jonatan Ahlin, Uppsala
Gabriel Granberg, Uppsala

 

Stadgar för Freethem

§1 Organisationens namn
Organisationens namn är Freethem.

§2 Organisationens säte
Organisationen har sitt säte i Uppsala.

§3 Organisationens ändamål
3.1
Organisationen vill verka för att förebygga människohandel för sexuella och andra ändamål. Detta innefattar opinionsbildning och främjande av en attitydförändring i frågor som berör all slags människohandel, prostitution, pornografi, sex som självskadebeteende, tvång till tiggeri, tvångsarbete och organhandel. Organisationen vill att hela Sverige ska veta vad människohandel är.

3.2 Organisationen vill vara en plattform för ungas engagemang. Ungdomar ska på sitt kreativa sätt kunna berätta för sin omgivning om människohandel. Organisationen uppmuntrar ungas initiativtagande, samhällsengagemang och deltagande i det demokratiska föreningslivet. 

3.3 Organisationen vill genom att upplysa, informera, utbilda och aktivera, verka för en ökad medvetenhet om organisationens frågor. Organisationen önskar också samarbeta med andra aktörer som verkar för att stoppa människohandel. Organisationen vill arbeta långsiktigt och förebyggande genom att förändra synsätt och motverka efterfrågan på bl.a. sexuella tjänster.

§4 Organisationens värdegrund
4.1
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

4.2 Organisationen inspireras av historiska gestalter som William Wilberforce, Moder Teresa och Abraham Lincoln, som arbetat för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

4.3 Organisationen vill främja de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 

§5 Medlemskap
5.1
Enskild person eller lokalavdelning kan beviljas medlemskap i organisationen under förutsättning att denne aktivt tagit ställning för ett medlemskap, respekterar organisationens värdegrund och vill verka för organisationens ändamål. Medlem förbinder sig att följa organisationens stadgar. Beslut om medlemskap som lokalavdelning inom Freethem fattas av riksstyrelsen. Enskilda medlemmar ansluts och organiseras i lokalavdelningar. Grundkraven för att en lokalavdelning ska beviljas medlemskap i organisationen:

 • Haft årsmöte och valt styrelse
 • Verksamhetsberättelse för det föregående året (gäller ej nya lokalföreningar)
 • Lokala stadgar
 • För lokalavdelning som inte uppfyller grundkraven i stycket ovan avslutas medlemskapet i organisationen efter beslut i riksstyrelsen. 

5.2 Medlem som önskar utträda ur organisationen ska skriftligen anmäla detta till riksstyrelsen.

5.3 Medlem och lokalavdelning som bryter mot organisationens stadgar eller motverkar organisationens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksstyrelsen och har omedelbar verkan. Riksstyrelsens beslut om uteslutning kan skriftligt överklagas till årsmötet där ärendet behandlas. Om den som uteslutits åter vill bli medlem i organisationen ska ansökan göras hos riksstyrelsen som avgör om nytt medlemskap kan beviljas. Medlem som uteslutits eller gått ur organisationen har inte rätt att få tillbaka det personen skänkt eller betalat in till organisationen.

§6 Organisation
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds organisationens verksamhet av riksstyrelsen. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalavdelningar. 

§ 7 Ordinarie årsmöte
7.1
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. 

7.2 Ordinarie årsmöte hålls varje år senast 30 juni. Kallelse till årsmötet utfärdas av riksstyrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. I kallelsen anges tid och plats för mötet, motionsregler samt senaste dag för anmälan av representant för lokalavdelningarna. 

7.3 Alla medlemmar i organisationen har närvarorätt och yttranderätt vid årsmötet. Varje lokalavdelning har även rätt till en representant som innehar rösträtt vid årsmötet. För varje ytterligare påbörjat tusental medlemmar har lokalavdelningen rätt till ytterligare en representant. Riksstyrelsen samt representanterna har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Representanterna och styrelseledamöter kan utöva sin rätt via andra kommunikativa eller elektroniska medel men har ej rätt att utse annat ombud i sitt ställe. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet.

7.4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande 
 • Upprop av närvarande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av funktionärer för årsmötet: Mötesordförande, sekreterare till mötesprotokoll och två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av dagordning för årsmötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse 
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • Motioner och propositioner
 • Verksamhetsplan 
 • Val av riksstyrelse 
 • Val av ordförande för ett år 
 • Val av övriga ledamöter växelvis för två år 
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande 

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner det nödvändigt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till riksstyrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 9 Riksstyrelsen
9.1 Årsmötet väljer en styrelse som leder organisationens arbete mellan årsmötena. Riksstyrelsen ska bestå av 5-8 personer. Ordförande utses av årsmötet. Övriga funktioner för ledamöterna väljs inom riksstyrelsen. 

9.2 Styrelsen sammanträder när ordförande, vice ordförande eller minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av ledamöterna närvarar varav antingen vice ordförande eller ordförande deltar i mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. 

9.3 Styrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov. Denne har förslags- och yttranderätt men saknar rösträtt. 

9.4 Styrelsemöten får även ske via andra elektroniska eller kommunikativa medel, exempelvis Skype, telefon och e-post. 

9.5 Organisationens firma tecknas av organisationens ordförande och den ledamot som styrelsen utser inom sig, var för sig.

§ 10 Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till riksstyrelsen samt revisor för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen bör bestå av 1-3 personer.

§ 11 Räkenskaper och revision
11.1
Organisationens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

11.2 Organisationens samtliga räkenskaper och förvaltning ska granskas av årsmötets utsedda revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. 

§ 12 Lokalavdelningar
Lokalavdelningen verkar för organisationens ändamål på lokal nivå. En lokalavdelning fungerar självständigt med en egen styrelse. Lokalavdelningens styrelse väljs av lokalavdelningens medlemmar på dess årsmöte. Vid årsmötet har lokalavdelningens alla medlemmar närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.  

§ 13 Ändring av stadgarna
13.1
Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens ändamål får aldrig i sin andemening ändras.

13.2 Dessa stadgar kan ändras endast vid ordinarie årsmöte eller vid extra årsmöte med 2/3 majoritet.

13.3 Styrelsen äger tolkningsföreträde vid fråga om innebörden av stadgarna.

§ 14 Upplösning av organisationen
14.1
Beslut om upplösning av organisationen fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst 6 månaders mellanrum, varav minst ett är ordinarie årsmöte. 

14.2 Vid upplösning beslutar årsmötet om organisationens tillgångar. Kopia av årsmötesprotokollen som innehåller beslut om upplösningen ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av organisationen.